безработица

От 02.02.2015 г. Дирекция ”Бюро по труда” гр.Созопол се премества на нов адрес :
гр.Созопол ул.”Аполония” №35
в стария град , срещу църквата „Свети Георги Победоносец”

Дирекция "Бюро по труда" гр.СозополРегионална служба по заетостта-Бургас организира Трудова борса в Созопол. Тя ще се проведе на 16.04.2013 г., вторник от 10.00 ч. до 12.30 ч. в сградата на почивната база на Уни Кредит Банк, която се намира на ул. „Лазурен бряг” №9 в Созопол. На борсата безработните лица, живеещи на територията на община Созопол ще осъществят директен контакт с представители на фирми, които предлагат работа.

[продължава…]

Община СозополЕдна алтернатива за работа на регистрираните като безработни граждани от община Созопол

Във връзка с изпълнението на проект ВG051PO001-5.1.04-0089 “Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” Община Созопол уведомява, че е открита процедура за включване на желаещи хора от град Созопол и селата на общината като социални асистенти.

Кандидатите за социални асистенти работещи по проекта следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

[продължава…]